Vad är bergvärme?


Bergvärme är en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur grundvattnet i berggrunden. Ett alltmer vanligt sätt att värma hushållen idag. En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90-200 meter borrade djupa hål ner i berget. Vi tar upp en säker källa av bergvärme i stockholm, energipartner i grund.

Fakta – Ur berggrunden utvinner man sedan energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värmas av grundvattnet i berget. detta medför också då en viss nedkylning av detta grundvatten. Kollektorvätskan, som kallas köldbärare, som cirkulerar genom berget leds till en förångare där köldbärarens temperatur kan vara väldigt låg, till och med under nollgradigt. I förångaren värmer vätskan upp det köldmediet som finns i det slutna systemet i värmepumpen, man använder ett medium som har väldigt låg kokpunkt. Köldmediet förångas och förs vidare till en kompressor, där komprimeras gasen, vilket gör den ännu varmare. Den heta gasen går vidare till värmepumpens kondensor där den avger sin värme till vattnet som cirkulerar i husets värmesystem. När köldmediet har avgett sin värme svalnar den och blir flytande och kondenserar igen och förs därefter ner i berget igen för att åter bli uppvärmd

Bergvärme nyttjar så kallad geoenergi. På de relativt ringa djup som aktualiseras vid nyttjandet av bergvärme håller berggrunden samma temperatur som grundvattnet. Grundvattnet har i sin tur ursprungligen värmts upp av solen i den allra översta delen av jordskorpan, vid markytan och i de översta delarna av jordlager och berg när samma vatten befann sig vid jordytan. Vatten i närliggande hav och större sjöar som värmts upp av solen bidrar också till grundvattnets temperatur.

Grundvattnet i Sverige håller en relativt konstant temperatur över året på 6–8 grader. Denna relativt stabila temperatur, oberoende av årstid, och tillgången till den stora volymen grundvatten som finns i berggrundens sprickzoner gör att bergvärmeutvinning i princip fungerar året runt.